Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Sjors Evers ID-Photographer. Sjors Evers ID-Photographer bestaat uit één persoon: Sjors Evers. Sjors Evers ID-Photographer respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Sjors Evers ID-Photographer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door hem wordt verzameld. Omdat Sjors Evers ID-Photographer zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseert hij u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kan u altijd terecht bij Sjors Evers ID-Photographer via een mail aan sjors@sjorsevers.com

 

Contactgegevens

Jupiterstraat 27
8303 ZX  Emmeloord
+31 (0)6 111 188 74
sjors@sjorsevers.com
www.sjorsevers.com

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sjors Evers ID-Photographer verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan hem verstrekt, omdat u gebruik wenst te maken van zijn diensten. Daarnaast verwerkt hij foto’s die in opdracht van u zijn gemaakt. Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sjors Evers ID-Photographer verwerkt

Sjors Evers ID-Photographer heeft niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Hij kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Sjors Evers ID-Photographer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sjors@sjorsevers.com dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sjors Evers ID-Photographer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
– Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
– Om uw betaling af te kunnen handelen
– Sjors Evers ID-Photographer verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is. Als gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde Besluitvorming

Sjors Evers ID-Photographer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Sjors Evers ID-Photographer de verkregen persoonsgegevens

Sjors Evers ID-Photographer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hij hanteert de volgende categorieën van persoonsgegevens

Contactgegevens: Sjors Evers ID-Photographer bewaart uw personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In uw opdracht gemaakte foto’s: Sjors Evers ID-Photographer bewaart de foto’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Sjors Evers ID-Photographer uw foto’s bewaart, kan u deze bij Sjors Evers opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op de eigen website www.sjorsevers.com. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sjors Evers ID-Photographer verkoopt uw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in zijn opdracht, sluit Sjors Evers ID-Photographer een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sjors Evers ID-Photographer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies die Sjors Evers ID-Photographer gebruikt

Sjors Evers ID-Photographer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sjors Evers ID-Photographer gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Sjors Evers ID-Photographer hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sjors Evers ID-Photographer. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Sjors Evers ID-Photographer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander -door u genoemde organisatie- te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sjors@sjorsevers.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sjors Evers ID-Photographer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Sjors Evers ID-Photographer persoonsgegevens beveiligt

Sjors Evers ID-Photographer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sjors@sjorsevers.com